Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
Szukaj w tym dziale:

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), zwanej dalej ustawą o muzeach;
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
  3. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187);
  4. Uchwały nr 97/570/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie z dnia 31.07.1968 r. w sprawie utworzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz zatwierdzenia jego statusu

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest państwową instytucją kultury, której organami prowadzącymi są Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane w Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonego pod numerem PRM/88/06.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zostało powołane z dniem 1 września 1968 r. mocą uchwały nr 97/570/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie z dnia 31.07.1968 r.

Do zakresu działania Muzeum należy Gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie  dóbr kultury zabezpieczenie i konserwacja muzealiów, organizacja i prowadzenie badań oraz ekspedycji naukowych, organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych, prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, wydawniczej i informacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, opracowywanie i publikowanie wyników badań naukowych i prac edytorskich, katalogów zbiorów, katalogów i przewodników wystaw oraz prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności, udostępnianie posiadanych zbiorów dla wykorzystania ich do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp., działalność edukacyjna związana z działalnością statutową.