Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Regulamin Organizacyjny Muzeum

 

§ 1

Na podstawie §10 statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zwanym dalej "Muzeum" (załącznik do uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/IX/98/03 z 27.06.2003 r.) ustalam zakres szczegółowej organizacji wewnętrznej Muzeum oraz zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych:

1. Dział Literatury i Prasy

2. Dział Rękopisów i Starodruków

3. Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego

4. Dział Sztuki i Pamiątek po Pisarzach

5. Dział Muzyki

6. Dział Oświatowo-Audiowizualny.

Ponad to Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne pełniące funkcje usługowe wobec celów Muzeum:

" Główny Księgowy

" Dział Administracyjno-Gospodarczy

" Sekretariat

 

§ 2

1. W skład Działu Literatury i Prasy wchodzi:

" Pracownia Literatury XIX -XXI w.

" Pracownia Prasy XIX - XXI w.

2. W skład Działu Rękopisów i Starodruków wchodzą:

" Pracownia Rękopisów i Maszynopisów

" Pracownia Starodruków

3. W skład Działu Sztuki i Pamiątek po Pisarzach wchodzą:

" Pracownia Sztuki i Pamiątek po Pisarzach oraz Działaczach Kaszubsko-Pomorskich

" Pracownia Etnografii


§ 3

1. Pracownie i działy wymienione w § 1 ust.1 i §2 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

2. Pracownicy prowadzący działy i pracownie wymienione w § 1ust.1 i §2 są bezpośrednimi przełożonymi pracowników w nich zatrudnionych w zakresie dotyczącym działów i pracowni.

3. Pracownicy prowadzący przedkładają Dyrektorowi Muzeum propozycje planów pracy Muzeum, sprawozdania oraz organizują prace i realizują zadania planowe prowadzonych przez siebie agend.

4. Pracownicy prowadzący organizują i nadzorują wszystkie prace w swoich agendach, także o charakterze administracyjno- gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronnego zabezpieczenia budynków i zbiorów muzealnych. O trudnościach występujących w tym zakresie informują Dyrektora Muzeum bądź inne odpowiednie komórki organizacyjne i służby współpracujące.

5. Pracownicy prowadzący oraz inni pracownicy pracujący w działach i pracowniach wymienionych w §1 ust.1 i §2 są odpowiedzialni materialnie za powierzone ich opiece mienie Muzeum.


§ 4

1. Zadania Muzeum w zakresie działalności podstawowej ujęte zostały w statucie Muzeum (§ 7 i 8).

2. Pracownicy Działu Literatury i Prasy gromadzą, inwentaryzują, opracowują naukowo oraz upowszechniają muzealia w zakresie kaszubskiej i pomorskiej literatury i prasy oraz z nimi związanych dóbr kultury od początku XIX w. po współczesność. Współdziałają między sobą oraz innymi pracownikami merytorycznymi Muzeum. Przygotowują prace do publikacji, opracowują kwerendy krajowe i zagraniczne oraz ekspertyzy. Przedkładają Dyrektorowi propozycje do planów pracy, informacje i sprawozdania ze swojej działalności. Sprawdzają w magazynach i odnotowują panującą w nich temperaturę i wilgotność. W miarę potrzeby biorą udział w komisji zakupu muzealiów, konserwatorskich, przetargowych itp. W sprawach prowadzenia inwentarza muzealiów, zabezpieczenia i ruchu muzealiów realizują zadania w oparciu o przepisy resortowe oraz regulaminy, zarządzenia i instrukcje wydawane przez Dyrektora Muzeum.

3. Pracownicy Działu Rękopisów i Starodruków gromadzą, inwentaryzują, opracowują naukowo oraz upowszechniają muzealia w zakresie rękopisów, starodruków i maszynopisów (oraz im podobnych) dotyczących Pomorza i Kaszub. Inne zadania realizują odpowiednio do Działu Literatury i Prasy, (określone w ust.2).

4. Dział Fotografii i Dokumentów Życia Społecznego gromadzi, inwentaryzuje, opracowuje naukowo oraz upowszechnia muzealia w zakresie fotografii, plakatów, zaproszeń i innych dokumentów życia społecznego, jak również map związanych z Pomorzem i Kaszubami. Inne zadania realizowane są odpowiednio do Działu Literatury i Prasy (określone w ust. 2).

5. Pracownicy pracowni Działu Sztuki i Pamiątek po Pisarzach gromadzą, inwentaryzują, opracowują naukowo oraz upowszechniają muzealia w zakresie dzieł sztuki, etnografii, medalierstwa, rysunków, ceramiki i innych przedmiotów codziennego użytku stanowiących pamiątki po wybitnych pisarzach i działaczach Kaszub oraz Pomorza bądź mogących ukazać tło epoki, w której żyli, działali i tworzyli. Inne zadania realizują odpowiednio do Działu Literatury i Prasy (określone w ust. 2).

6. Pracownicy Działu Muzyki gromadzą, inwentaryzują, opracowują naukowo, upowszechniają muzealia w zakresie osiągnięć muzycznych Kaszub i Pomorza. Inne zadania realizują odpowiednio do Działu Literatury i Prasy (określone w ust. 2).

7. Pracownicy Działu Oświatowo-Audiowizualnego prowadzą upowszechnienie dóbr kultury zgromadzonych w Muzeum, jak również rozwoju literatury, muzyki, nauki, cywilizacji w zakresie objętym podstawowymi celami i zadaniami Muzeum. Dokumentują swoją pracę oraz frekwencję na wystawach czasowych i stałych w oparciu o informacje własne, pracowników innych działów i księgowości Muzeum. Poprzez prasę, radio, TV i inne mass media, a także plakaty i inne środki przekazu, informatory Muzeum przekazują społeczeństwu wiedzę o godzinach otwarcia wystaw, imprezach i odczytach, wystawach itp. Współpracują z innymi instytucjami, w tym głównie z upowszechniającymi kulturę oraz ze szkołami. Gromadzą i ewidencjonują materiały pomocnicze do działalności oświatowej. W miarę możliwości prowadzą badania nad percepcją propozycji Muzeum dla użytkowników, szczególnie korzystających ze zbiorów i zwiedzających wystawy. Dział Oświatowo-Audiowizualny także gromadzi, inwentaryzuje, opracowuje naukowo, upowszechnia muzealia audiowizualne, przede wszystkim nagrania foniczne, audiowizualne i komputerowe (multimedialne). W odniesieniu do tych zadań stosowane są odpowiednio zasady przyjęte dla Działu Literatury i Prasy (określone w ust. 2).


§ 5

Ustalam zakres działań komórek organizacyjnych utworzonych na mocy niniejszego regulaminu jak następuje:

1. Główny Księgowy prowadzi wszelkie operacje finansowe, księgowość i sprawozdawczość budżetową, obsługę finansową inwestycji, remontów, zakupów inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na zadania specjalne - zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Przechowuje i właściwie zabezpiecza dokumentację finansowo-księgową. Prowadzi kontrolę wewnętrzna Muzeum. Główny Księgowy wspólnie z Dyrektorem Muzeum składa oświadczenia woli Muzeum w sprawach majątkowych, nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości Muzeum wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

2. Dział Administracyjno-Gospodarczy obejmuje:

- stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych

- pracownię introligatorsko-konserwatorską

- magazyny administracyjno-gospodarcze

- pomocników muzealnych, sprzątaczki

- konserwatorów, palaczy c.o., ogrodników

- portierów

Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi wszelkie sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania Muzeum, a w szczególności:

- remonty budynków i wyposażenia

- zaopatrzenia w materiały, urządzenia, narzędzia, środki czystości

- sprawy transportu, jego organizacji, zabezpieczenia mienia itp.

- utrzymania czystości w budynkach Muzeum i ich otoczeniu

- pomocy w realizacji podstawowych celów Muzeum, tj. gromadzenia, opracowania i upowszechniania zbiorów

- pomocy w działaniach administracyjno-technicznych

- przygotowania imprez muzealnych

- sprzedaży wydawnictw

- inne sprawy dotyczące funkcjonowania Muzeum (dekoracja budynku, reklama, zabezpieczenie przed włamaniem, kradzieżą itp.

3. Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego podlegają Dyrektorowi Muzeum, a w zakresie czynności wykonywanych na rzecz innych komórek organizacyjnych Muzeum, pracownikom prowadzącym, Głównemu Księgowemu i Sekretariatowi.

4. Sekretariat Muzeum prowadzi bieżące sprawy administracyjne, sprawy pracowniczo-kadrowe, obsługę kasy, archiwum, maszynopisanie, sprawy zaproszeń, korespondencję (wg instrukcji kancelaryjnej), obsługę telefoniczną Dyrektora Muzeum, sprawy delegowania pracowników w podróże służbowe, obsługę ksera. Sekretariat podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

 

§ 6

Obsługę prawną, bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistyczna ochronę urządzeń Muzeum w zakresie ochrony przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej itp. pełnią osoby i firmy nie wchodzące w skład struktury organizacyjnej Muzeum.

 

§ 7

Obowiązki służbowe poszczególnych pracowników określają imienne zakresy obowiązków.

 

§ 8

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 27 października 2003 r.

2. Regulamin organizacyjny Muzeum z 15.06. 1990 roku traci moc w zakresie postanowień niniejszego regulaminu. W pozostałej części pozostaje w mocy, jeżeli nie jest sprzeczny z zasadami ogólnie obowiązujących norm prawa i zarządzeniami Dyrektora Muzeum, wydanymi po 15.06.1990 r.

 

Wejherowo, 17.10.2003 r.