Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Nabór - Gł. Ksiegowy.pdf

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 7/2018

Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

 

 

Wymagania:        

 

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2077 ze zm.) następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)    jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • zna ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, płacowych, ZUS oraz prawa podatkowego
 • legitymuje się umiejętnością obsługi programów komputerowych (Płatnik, PUE, Pakiet Biurowy Microsoft Office lub Open Office), Programu Kadrowo-Płacowego, Programu Księgowo-Budżetowego
 • legitymuje się znajomością gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów kadrowo-płacowych.

 

 

Znajomość prawa, w zakresie:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy o finansach publicznych. Ustawy o rachunkowości
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego w jednostce sektora finansów publicznych w instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

 • umiejętność korzystania z programów księgowych PŁATNIK, SUBIEKT GT, REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT – PŁACE),
 • doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, procedurą kontroli zarządczej,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

·wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 395),

 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 • przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 • planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
 • raportowanie stanu finansowego instytucji  wg ustalonych procedur i określonych terminów,
 • nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 • prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
 • nadzorowanie i realizacja umów cywilno-prawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
 • sporządzanie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanych przez organizatora oraz dotacji celowych, konkursów i projektów unijnych,
 • opracowywanie planów finansowych, bieżąca kontrola ich wykonania,
 • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej, i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,
 • przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Muzeum,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • nadzór nad windykacją należności,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów,
 • należyte gromadzenie, przechowywanie zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych  pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 

1.  Życiorys zawodowy (CV).

2.  List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia wymienione w punktach 5 i 6 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (lub przesłać pocztą tradycyjną) w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie”

w terminie  do 5 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną do Muzeum po wyżej wymienionym terminie,  nie będą rozpatrywane.

 

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Dane kontaktowe:

- ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

- tel. (58) 672 29 56

- e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@muzeum.wejherowo.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Muzeum.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,
 • na potrzeby której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 1. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku Głównego Księgowego – pełny etat,

- umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie   

   na 12 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.

2. Planowane zatrudnienie  - od 01.01.2019 r.

3. Miejsce pracy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -Pomorskiej w Wejherowie.

4. Proponowane wynagrodzenie od 4.500 do 5.200 zł (brutto w tym dodatek funkcyjny)
  w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.